Životné prostredie a ochrana ŽP

Ponúkame vám komplexné poradenstvo a plnenie povinností, ktoré právnickým a fyzickým osobám podnikateľom vyplývajú z platnej legislatívy.

Ako jedna z mála spoločností Vám zabezpečíme všetky oblasti pri plnení povinností podnikateľa voči životnému prostrediu.

Odpady a odpadové hospodárstvo

 • zaradenie odpadov podľa Katalógu odpadov (zabezpečenie analýzy odpadov)
 • vypracovanie programu odpadového hospodárstva
 • vedenie prevádzkovej evidencie odpadov vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov
 • vypracovanie a zasielanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním príslušným orgánom štátnej správy
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov, prevádzkových denníkov a havárijných plánov
 • zabezpečenie vydania rozhodnutí orgánov štátnej správy v zmysle zákona o odpadoch
 • zastupovanie klienta pri konaniach orgánov štátnej správy
 • plnenie povinností voči Recyklačnému fondu 

Vody a vodné hospodárstvo

 • analýzu reálneho stavu vodného hospodárstva vo Vašej spoločnosti a návrh postupu riešenia
 • spracovanie žiadostí pre štátnu vodnú správu
 • vypracovanie Havarijného plánu – Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
 • vypracovanie Manipulačného poriadku pre čistiace zariadenia, vodovod a kanalizácie
 • spracovanie hlásenia o odbere podzemných a povrchových vôd a vypúšťanie odpadových vôd.
 • spracovanie poplatkového priznania a oznámenia za odbery a vypúšťanie vôd
 • komplexné poradenstvo v oblasti materiálovo technického zabezpečenia a návrh opatrení pre dosiahnutie súladu s legislatívou vodného hospodárstva 

Ochrana ovzdušia

 • vymedzenie zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • zabezpečenie súhlasov u orgánov štátnej správy na umiestnenie, stavbu a prevádzku zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • zavedenie prevádzkovej evidencie a návrh súrnu prevádzkovej evidencie (tabuľky NEIS)
 • vypracovanie prevádzkového poriadku s ohľadom na ochranu ovzdušia vypracovanie a zasielanie Oznámení o množstve ZL pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z.
 • Vypracovanie Správy o množstve CO2 pre povinných alebo dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania s emisnými kvótami
 • zabezpečenie vypracovania odborných posudkov.