Vzdelávania v oblasti BOZP a OPP

BOZP a OPP

Súčasťou služieb u objednávateľov a zmluvných klientov je výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP (tzv. školenia BOZP) a ochrany pred požiarmi. 
Prvoradým cieľom pri zavedení BOZP a požiarnej ochrany by malo byť oboznámenie a pochopenie úloh, ktoré má dodržiavať každý jeden zamestnanec. Bez toho, aby boli jednotlivé úlohy dodržiavané, sú zavedené dokumenty neúčinné.

Úlohy vzdelávania v oblasti BOZP a OPP

  • oboznamovanie riadiacich a ostatných zamestnancov o BOZP a OPP (požiarnej ochrane)
  • oboznamovanie zástupcov zamestnancov pre BOZP
  • oboznamovanie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach
  • oboznamovanie zamestnancov používajúcich služobné (referentské ) vozidlá
  • oboznamovanie obslúh tlakových stabilných nádob (oboznamovanie vykonáva revízny technik)
  • oboznamovanie zamestnancov bez elektro vzdelania, ktorí obsluhujú elektrické spotrebiče a zariadenia (§ 20 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.)
  • odborné prípravy zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok (asistenčná, PPH pracoviska)