Civilná ochrana CO

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. 

Dopad havárií a kríz spôsobený človekom dnes ohrozuje ako súčastnených, tak celé oblasti, až celé ľudstvo. Je preto nutné uvedomiť si riziká a vedieť, ako v tej ktorej situácii reagovať, aby sa dopady danej udalosti dali čo najviac eliminovať a nevznikali škody na životoch, zdraví a majetku. 

Ponúkame pre vás

 • odborné konzultácie a poradenstvo
 • spracovanie podkladov v rozsahu a súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
 1. Prehľad zdrojov ohrozenia
 2. Varovanie obyvateľstva
 3. Evakuácia
 4. Plán zabezpečenia PIO (Plán individuálnej ochrany obyvateľstva) 
 5. Plán ukrytia obyvateľstva 
 6. Plán vykonania záchranných prác 
 7. Karta CO obce, karta CO PO a FO, karta CO školy 
 8. Štatút evakuačnej komisie a menovacie dekréty 
 9. Prílohové časti v stanovenom rozsahu