Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

V zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z. vykonávame zabezpečenie koordinačnej a kontrolnej činnosti bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na staveniskách.

Koordináciu bezpečnosti na stavenisku vykonávame prostredníctvom našich autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí vám vypracujú plán BOZP pre stavenisko.
Bezpečnostní technici na stavenisku vykonávajú:

  • ohlásia zahájenie stavebných prác príslušnému IP
  • poskytnú odbornú pomoc pri vypracovávaní zmluvy v oblasti BOZP so zhotoviteľom
  • koordinujú spoluprácu osôb a zamestnancov rôznych zhotoviteľov na stavenisku z hľadiska BOZP
  • sledujú realizáciu prác na stavbe a ich bezpečné prevedenie
  • upozorňujú na nedostatky zistené na stavenisku vzhľadom na BOZP
  • dávajú podnety a odporúčajú technické riešenia na zaistenie BOZP
  • plánujú bezpečnú realizáciu prác
  • vykonávajú kontrolné dni zamerané na zistenie dodržiavania spracovaného plánu BOZP za účasti zhotoviteľov stavby