Prevádzkové poriadky na chemické faktory

V zmysle NV SR č. 355/2006 Z.z. v znení NV SR č. 471/2011 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci je právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ povinná spracovať prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi a predložiť takýto prevádzkový poriadok na schválenie príslušnému RÚVZ.

Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi je nutné spracovať pri uvedení pracovných priestorov do prevádzky a aktualizovať ho pri každej zmene, ktorá môže ovplyvniť mieru rizika t.j. zmena v počte a type chemických látok a pod.

Pracovná činnosť súvisiaca s chemickými faktormi je akákoľvek činnosť, pri ktorej sa používajú alebo sa majú používať chemické faktory alebo pri ktorej vznikajú chemické faktory pri akomkoľvek postupe, vrátane výroby, manipulácie, skladovania, prepravy alebo úpravy a zneškodňovania chemických faktorov.

Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi obsahuje:

  • Posudok o riziku
  • Údaje o umiestnení zariadenia alebo pracoviska, na ktorom sa vyskytujú nebezpečné chemické faktory
  • Bezpečné pracovné a technologické postupy
  • Ochranné a preventívne opatrenia na vylúčenie alebo zníženie rizika
  • Havarijný plán
  • Pokyny a vybavenie pre prvú pomoc
  • Spôsob a frekvencia školení zamestnancov