Bezpečnostnotechnická služba

V zmysle § 22 Zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP ponúkame formou outsourcingu služby BTS (bezpečnostnotechnickej služby).

V rámci objednávky bezpečnostnotechnických služieb získate:

  • vypracovanie komplexnej dokumentácie objednávateľovi na základe konkrétnych podmienok a analýzy u klienta
  • zabezpečenie výkonu autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostného technika
  • aktualizácia dokumentácie u klienta na základe legislatívnych zmien v oblasti BOZP
  • zastupovanie klienta pri vzniku pracovných úrazov a odborné poradenstvo pri ich šetrení
  • pravidelná kontrolná činnosť na pracoviskách klientov
  • evidencia VTZ podľa legislatívy a vypracovanie harmonogramu OP a OS
  • zavádzanie systému OHSAS 18001 do organizácií
  • pre klientov telefonické,  emailové a osobné konzultácie

Ak hľadáte riešenie pre otázky bezpečnosti pri práci vo Vašej firme a nechcete vyčleňovať kapacity z radov Vašich zamestnancov, je naša ponuka určená práve pre Vás. Riešte bezpečnostnotechnickú službu formou externých pracovníkov, riešte ju prostredníctvom DSTeam s.r.o.