Meranie rizikových faktorov

Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov a našich klientov ponúkame službu merania hluku v pracovnom prostredí.

Meraním hluku v pracovnom prostredí sa stanoví hladina expozície hluku zamestnancov v pracovnom prostredí za účelmi kategorizácie hluku. Zároveň sa stanoví rušivý charakter hluku (tónový, impulzný, vysokofrekvenčný, nízkofrekvenčný) pre príslušné skupiny prác a porovnajú sa s limitnými a akčnými hodnotami.