BOZP a povinnosti zamestnávateľa

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) patrí k základným povinnostiam každého zamestnávateľa z hľadiska firemnej kultúry. BOZP nemožno chápať len ako prevenciu pred úrazom, je to zložitý systém právnych predpisov, pracovných, zdravotných, technických, technologických a mnohých ďalších opatrení, cieľom ktorých je zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnancov, vytvorenie stabilného a bezpečného pracovného prostredia a neustále zlepšovanie pracovných podmienok. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a legislatíva

Legislatíva v oblasti BOZP je z roka na rok prísnejšia a zároveň sa na zamestnávateľov kladú zvýšené nároky na jej dodržiavanie, preto je dôležité vedieť, aké zákony je potrebné dodržiavať a ako zabezpečiť ich realizáciu. 

O všeobecnom ustanovení vo vzťahu k povinnosti zamestnávateľa pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci hovorí  zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). 

Podrobnejšie náležitosti upravuje zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o BOZP“). Povinnosťou zamestnávateľa je hlavne utvárať pracovné podmienky vyhovujúce z hľadiska BOZP, eliminovať riziká, pracovné úrazy, choroby z povolania, iné poškodenia zdravia z práce, ale i odborne pripraviť zamestnancov tak, aby sa sami vedeli postarať o svoje zdravie a bezpečnosť na pracovisku. 

Starostlivosť o BOZP je jednou z hlavných povinností a zodpovednosti zamestnávateľa, ale aj povinnosťou samotných zamestnancov. 

BOZP Topoľčany

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa z hľadiska BOZP

Medzi základné povinnosti zamestnávateľa, ktoré v otázke BOZP musí dodržiavať, patria nasledovné:

 • vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom,
 • zisťovať a posudzovať nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká, vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
 • zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov, 
 • zabezpečovať, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
 • odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie,
 • nahrádzať namáhavé , jednotvárne práce a práce v sťažených a zdraviu nebezpečných a škodlivých pracovných podmienkach vhodnými pracovnými prostriedkami, pracovnými postupmi, výrobnými postupmi,
 • v priestoroch, kde sa používajú alebo skladujú nebezpečné látky a používajú sa technológie, pri ktorých zlyhaní môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia väčšieho počtu zamestnancov, prijať opatrenia na vylúčenie, alebo obmedzenie ohrozenia života a zdravia, a vykonať nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia a umožniť prístup do ohrozeného priestoru len nevyhnutne potrebným zamestnancom, ktorí sú na to podľa predpisov spôsobilí,
 • zabezpečovať ochranné opatrenia, bezpečné pracovné postupy, ochranné prostriedky
 • písomne vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie (nevzťahuje sa na zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov a na zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 Zákona o BOZP)
 • vypracovať zoznam prác a pracovísk osobitne určených tehotným ženám, dojčiacim matkám a mladistvým, 
 • viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, päť rokov,
 • zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti a na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov, 
 • posudzovať fyzické schopnosti zamestnanca pri ručnej manipulácii s bremenami,
 • v pravidelných intervaloch zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok 
 • dbať na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u:
 1.  zamestnancov na odlúčených pracoviskách,
 2. zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku sami,
 3. osobitných skupín zamestnancov, predovšetkým vo vzťahu k špecifickým nebezpečenstvám, ktoré osobitne ovplyvňujú ich bezpečnosť a zdravie,
 • poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • nepoužívať taký spôsob odmeňovania za prácu, ktorý by pri zvyšovaní pracovných výkonov mohol mať za následok ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov.

Ochranné pracovné prostriedky

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný:

 • vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,
 • bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých sa to vyžaduje pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí,
 • udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave,
 • poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu,
 • zabezpečovať zamestnancom, u ktorých to predpisy vyžadujú, pitný režim a umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky

Zamestnávateľ by mal pri dodržiavaní zásad BOZP uplatňovať okrem všeobecných povinností aj zásady, ktoré výchádzajú z návrhu "Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020". Hlavnou myšlienkou stratégie je zámer, podľa ktorého realizácia preventívnych a ochranných opatrení v oblasti BOZP musí byť súčasťou firemnej kultúry a BOZP by malo byť súčasťou celoživotného vzdelávania v rámci podniku.

Zásady aplikácie opatrení na zaistenie BOZP 

 • prevencia má prednosť pred odškodňovaním pracovného úrazu a choroby z povolania a pred pracovnou rehabilitáciou na obnovu pracovnej schopnosti po pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania,
 • pracovná rehabilitácia má prednosť pred predčasným vyradením zamestnancov z pracovného procesu z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti na výkon práce,
 • zabezpečovať profesionálny, účinný a efektívny výkon inšpekcie práce, dozoru a odborovej kontroly nad BOZP,
 • presadzovať aktívnejšie zapojenie zamestnancov na pracoviskách do problematiky BOZP, najmä do hodnotenia, prevencie a riadenia rizika poškodenia zdravia,
 • presadzovať dôslednejšie využívanie dohôd v sociálnom dialógu na účely BOZP,
 • venovať pozornosť absolventom škôl s cieľom poskytnúť im odborné informácie potrebné na efektívnu aplikáciu opatrení na zaistenie BOZP s dôrazom na prevenciu.