Ochrana pred požiarmi (OPP)


 • Ponúkame Vám vykonávanie činnosti technika a špecialistu požiarnej ochrany u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov a v obciach v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z.

  Čo získate využitím našich služieb špecialistu požiarnej ochrany? Bezproblémové splnenie predpisov vyplývajúcich z platnej legislatívy, odpadnú Vám starosti so sledovaním zmien v zákone a následné vypracovanie potrebnej dokumentácie, upozornenie na nedostatky a školenie pracovníkov. 
 
 • Požiarna ochrana (OPP) zahŕňa

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a na pracoviskách objednávateľa/klienta
 • vykonávanie cvičných požiarnych poplachov
 • spracovanie a aktualizácia dokumentácie OPP podľa konkrétnych podmienok u zmluvnej organizácie a legislatívnych požiadaviek
 • určenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • zastupovanie zmluvného klienta pred orgánmi vykonávajúcimi ŠPD
 • školenia zamestnancov z OPP a vykonávanie odborných príprav PPH
 • posudzovanie riešenia PBS pri zmene účelu užívania stavby a pri stavebných zmenách a výstavbe

Protipožiarna bezpečnosť stavieb


 • Prostredníctvom nášho špecialistu požiarnej ochrany vykonávame posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby pri zmene účelu užívania stavby, zmenách v stavebnom vyhotovení, resp. pri nových stavbách za účelom získania kolaudačného rozhodnutia v územnom a stavebnom konaní. 

  Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu. 
 
 • Požiarna bezpečnosť stavieb - povinnosti

 • Stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie po 01.01.1982 musia mať spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii. 

  Stavby, ktorých stavebné povolenie bolo podľa projektovej dokumentácie vydané pred 31.12.1981 je potrebné zabezpečiť dokumentáciou o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby.